Stichting de Valleiconcerten heeft de ANBI status

 

Gegevens in het kader van de ANBI-status

De contactgegevens:

Het adres van het secretariaat van de Stichting is Groepsekom 28 3831 RH Leusden. Het telefoonnummer van het secretariaat is 033-4325766

Het adres van de voorzitter is Bitterschoten 48 3831PC Leusden. Het telefoonnummer van de voorzitter is 033-4945433

 

De bestuurssamenstelling

Per 1 december 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter                                                                          Tijs Rolle

Secretaris                                                                         Corinne van Dis

Penningmeester                                                               Elly van der Hoeve- van Duuren

Lid opstellen programma+ familieconcert                        Emmy Theron-Mulder      

Lid PR                                                                              Raymond Lesparre

Adviseur programmering                                                 Frits Kroese

 

Verslag uitgevoerde activiteiten 2018-2019 

11 oktober 2018                                                                 Hexagon Ensemble

4 november 2018 (Familiecocnert)                                    Ensemble Animoso en Duo Beth en Flo

8 november 2018                                                              Ensemble Odyssee            

6 december 2018                                                              Thomas Oliemans en Paolo Giacometti

17 januari 2019                                                                 Ruysdael kwartet

14 februari 2019                                                               Cuarteto Quiroga

14 maart 2019                                                                  Atlantic Trio & Family

25 april 2019                                                                    Igor Roma & Enrico Pace

 

ANBIgegevens

Financiële verantwoording

De jaarrekening van het seizoen 2018-2019 is opgesteld door Auren

Overzicht baten en lasten seizoen 2018-2019

Opbrengsten abonnementen- en kaartverkoop              €38.362

Diverse baten (donaties, sponsoring en subsidies)         €18.929

Totaal baten                                                                             €57.291

 

Lasten

Honoraria artiesten                                                             €30.055

Huur vleugels                                                                      €3.315

Huur accommodatie                                                            €2.714

BUMA                                                                                  €726

Bankkosten                                                                         €111

Diverse kosten                                                                    €14.061

 

Saldo                                                                                        €6.309

 

Balans per 31 augustus 2019

 

Activa

Vlottende activa

Vorderingen                                                                              €0

Liquide middelen                                                                    

-Rabobank Zakelijke rekening                                              €6.001

-Rabobank Bedrijfsspaarrekening                                        €99.809

-Kas                                                                                             €25

Totaal                                                                                         €105.835

 

 

Passiva

Algemene reserves

-Stand per 1 september                                                         €55.575

-Resultaatbestemming                                                           €6.309

Stand per 31 augustus                                                                             €61.884

 

Voorzieningen

Voorzieningen 10e lustrum                                                      €6.000

 

Kortlopende schulden

Overlopende Passiva

Accountantskosten                                                                  €1.514

Vooruit ontvangen abonnementskosten / Kaartjes                 €35.537

Nog te betalen BUMA                                                              €900

Totaal                                                                                                           €37.951

TOTAAL                                                                                                             €105.835                                                                                                                               

 

Ten behoeve van de concerten voor het seizoen 2019-2020 zijn er per balansdatum reeds verplichtingen aangegaan voor zaalhuur, pianohuur en contracten musici ter waarde van €27.755

 

De jaarrekening van het seizoen 2019-2020 wordt naar verwachting eind 2020 gepubliceerd