ANBI gegevens stichting Valleiconcerten

Inleiding
De Stichting Valleiconcerten is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onder bepaalde voorwaarden kunt u schenkingen aftrekken van de belastingen. Daarvoor vereist de belastingdienst een aantal gegevens. Deze vindt u hieronder.

De naam
De naam van onze stichting is: Stichting Valleiconcerten

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 0040.21.642

De contactgegevens
Het adres van het secretariaat van de stichting is:
Bitterschoten 48, 3831 PC, Leusden.
Het telefoonnummer van het secretariaat is 033-4945433
Het e-mailadres van het secretariaat is info@valleiconcerten.nl
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188650

Het adres van de voorzitter van het bestuur is:
Willem de Zwijgerlaan 2, 3832 CR Leusden
Het telefoonnummer van de voorzitter is 033-4940835
Het e-mailadres van de voorzitter is d.a.vandorp@kpnmail.nl

De bestuurssamenstelling
Per 1 december 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter de heer D.A. van Dorp
Secretaris de heer T. Rolle
Penningmeester mevrouw E.M. van der Hoeve -van Duuren
Lid opstellen programma’s + familieconcert mevrouw E. Theron Mulder
Lid programmeur de heer G.H.M. Verberne
Lid PR de heer R.J.M. Lesparre

Het beleidsplan
De Stichting Valleiconcerten heeft als doel nu en in de toekomst circa acht concerten per seizoen te organiseren voor liefhebbers van klassieke muziek in Leusden, Amersfoort en de regio. Een concert met klassieke muziek voor kinderen is een vast onderdeel van het programma. 
Bij onze keuze van uit te nodigen musici leggen we het accent op hoge kwaliteit en veelzijdigheid. Dit betekent dat we nationale en internationale musici contracteren die ook optreden op de grote podia in Nederland, zoals het Concertgebouw te Amsterdam. Het seizoen wordt in oktober altijd feestelijk geopend met een bijzonder programma. Dit kan zijn door de samenstelling van het ensemble, dan wel door een opvallende muziekkeuze. Traditioneel wordt het seizoen in april afgesloten met een pianorecital.
De tussenliggende concerten worden verzorgd door typerende kamermuziekensembles zoals strijkkwartet, pianotrio en blaaskwintet, vaak in combinatie met solisten. En er is altijd een concert met een of meerdere vocalisten. De concerten zijn veelal uitverkocht.
De locatie van de concerten is de Dorpskerk in Leusden-Zuid met circa 325 zitplaatsen en een goede akoestiek. De locatie van het familieconcert is het atrium van het hoofdkantoor van één van onze sponsors VODW te Leusden, met circa 250 zitplaatsen voor kinderen en volwassenen.
Het bestuur van de stichting organiseert alle concerten. 
Het bestuur streeft naar redelijke toegangsprijzen. Dat wordt gerealiseerd door inkomsten uit kaartverkoop(circa 75%) en uit subsidie en sponsoring(circa 25%). Het laatste punt vraagt permanente aandacht. De jaarrekening wordt opgesteld door Auren te Amersfoort. Meer financiële informatie staat vermeld onder het hoofdstuk “financiële verantwoording”

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De doelstelling
De statuten vermelden in artikel 2 de volgende doelstelling: “De stichting stelt zich ten doel het organiseren van muziekevenementen, alsmede het in stand houden en bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de regio Regio Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug”.
Hier kunnen we aan toevoegen dat het gaat om concerten klassieke muziek.
Hierbij hanteren wij als motto: De top in kamermuziek, dichtbij huis, voor een redelijke prijs.

Een winstoogmerk is geheel afwezig.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van het seizoen 2016-2017 (het 43e seizoen) zullen hieronder genoemd worden.

In de Dorpskerk van Leusden-Zuid zijn de volgende concerten uitgevoerd:

27 oktober  

Camerata RCO

17 november

Florian Just (bariton), Jan-Paul Grijpink (piano) en Ernst Daniël Smid (verteller)

15 december

Jacques Thibaud Ensemble

17 januari

Isabelle van Keulen (viool) en Hannes Minnaar (piano)

9 februari

Amael Pianotrio

16 maart

Schumann Quartett

6 april

Joop Celis (piano)

Het jaarlijkse familieconcert vond plaats op 8 januari 2017. Het was een verrassend muzikaal avontuur van ‘Oorkaan’ met de vijf klassiek geschoolde zangeressen van ‘Wishful Singing’, dat begon, toen tijdens een schoolreisje, de juf zichzelf door het toilet spoelde…..

Financiële verantwoording
De boekhouding van de Stichting Valleiconcerten is gebaseerd op seizoenen. Het seizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.

De jaarrekening van het seizoen 2016 – 2017 is opgesteld door Auren te Amersfoort. Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting.

Overzicht baten en lasten seizoen 2016 – 2017

Baten  
Opbrengst abonnementen- en kaartverkoop € 35.255
Diverse baten (donaties, sponsoring en subsidies) € 13.402
Totaal baten € 48.657
   
Lasten  
Honoraria artiesten € 27.675
Huur vleugels €   3.679
Huur accommodatie €   2.847
BUMA €   1.149
Diverse kosten € 12.812
Bankkosten € 124
Totaal lasten € 48.286
   
Saldo          €   371

Balans per 31 augustus 2017

   
ACTIVA    
   
VLOTTENDE ACTIVA    
Vorderingen 0 0
Liquide middelen    
- Rabobank rekening courant 10.172  
- Rabobank bedrijfsspaarrekening 82.285  
- Kas 25  
  --------  
    92.482
    --------
Totaal   92.482
     
     
PASSIVA    
   
Algemene reserves    
- Stand per 1 september 2016 53.322  
- Resultaatbestemming 371  
  --------  
Stand per 31 augustus 2017   53.693
     
Voorziening 9de lustrum   3.600
     
Kortlopende schulden    
Overlopende passiva    
- Accountantskosten 1.210  
- Te betalen huur 0  
- Vooruit ontvangen inkomsten uit abonnementen en kaartverkoop 33.079  
- Nog te betalen kosten BUMA 900  
  --------  
    35.189
    --------
Totaal   92.482

Ten behoeve van de concerten voor het seizoen 2017-2018 zijn er per balansdatum reeds verplichtingen aangegaan voor zaalhuur, pianohuur en contracten musici ter waarde van €34.800

De voorzitter en de penningmeester van de stichting Valleiconcerten zijn bereid desgewenst aanvullende informatie over de financiën te verstrekken.

De jaarrekening van het seizoen 2017 – 2018 wordt naar verwachting eind 2018 gepubliceerd.