ANBI gegevens stichting Valleiconcerten

Inleiding
De Stichting Valleiconcerten is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onder bepaalde voorwaarden kunt u schenkingen aftrekken van de belastingen. Daarvoor vereist de belastingdienst een aantal gegevens. Deze vindt u hieronder.

De naam
De naam van onze stichting is: Stichting Valleiconcerten

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 0040.21.642

De contactgegevens
Het adres van het secretariaat van de stichting is:
Bitterschoten 48, 3831 PC, Leusden.
Het telefoonnummer van het secretariaat is 033-4945433
Het e-mailadres van het secretariaat is info@valleiconcerten.nl
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188650

Het adres van de voorzitter van het bestuur is:
Willem de Zwijgerlaan 2, 3832 CR Leusden
Het telefoonnummer van de voorzitter is 033-4940835
Het e-mailadres van de voorzitter is d.a.vandorp@kpnmail.nl

De bestuurssamenstelling
Per 1 oktober 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter de heer D.A. van Dorp
Secretaris de heer T. Rolle
Penningmeester mevrouw E.M. van der Hoeve -van Duuren
Vicevoorzitter, programmeur de heer W. Veltheer
Lid opstellen programma’s + kinderconcert mevrouw E. Theron Mulder
Lid programmeur de heer G.H.M. Verberne
Lid PR de heer R.J.M. Lesparre

Het beleidsplan
De Stichting Valleiconcerten heeft als doel nu en in de toekomst circa acht concerten per seizoen te organiseren voor liefhebbers van klassieke muziek in Leusden, Amersfoort en de regio. Een concert met klassieke muziek voor kinderen is een vast onderdeel van het programma. 
Bij onze keuze van uit te nodigen musici leggen we het accent op hoge kwaliteit en veelzijdigheid. Dit betekent dat we nationale en internationale musici contracteren die ook optreden op de grote podia in Nederland, zoals het Concertgebouw te Amsterdam. Het seizoen wordt in oktober altijd feestelijk geopend met een bijzonder programma. Dit kan zijn door de samenstelling van het ensemble, dan wel door een opvallende muziekkeuze. Traditioneel wordt het jaar afgesloten met een pianorecital.
De tussenliggende concerten worden verzorgd door typerende kamermuziekensembles zoals strijkkwartet, pianotrio en blaaskwintet, vaak in combinatie met solisten. En er is altijd een concert met een of meerdere vocalisten. 
De locatie van de concerten is de Dorpskerk in Leusden-Zuid met circa 325 zitplaatsen en een goede akoestiek. De locatie van het familieconcert is het bedrijfsrestaurant van één van onze sponsors VODW te Leusden, met circa 250 zitplaatsen voor kinderen en volwassenen.
Het bestuur van de stichting, bestaande uit 7 vrijwilligers, organiseert alle concerten. Er zijn verder geen commissies. 
Het bestuur streeft naar redelijke toegangsprijzen. Dat wordt gerealiseerd door inkomsten uit kaartverkoop(circa 75%) en uit subsidie en sponsoring(circa 25%). Het laatste punt vraagt permanente aandacht. De jaarrekening wordt opgesteld door Auren te Amersfoort. Meer financiële informatie staat vermeld onder het hoofdstuk “financiële verantwoording”

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De doelstelling
De statuten vermelden in artikel 2 de volgende doelstelling: “De stichting stelt zich ten doel het organiseren van muziekevenementen, alsmede het in stand houden en bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de regio Regio Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug”.
Hier kunnen we aan toevoegen dat het gaat om concerten klassieke muziek.
Hierbij hanteren wij als motto: De top in kamermuziek, dichtbij huis, voor een redelijke prijs.

Een winstoogmerk is afwezig.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van het seizoen 2016-2017 (het 43e seizoen) zullen hieronder genoemd worden.

In de Dorpskerk van Leusden-Zuid zijn de volgende concerten uitgevoerd:

27 oktober 2016 

Camareta RCO

17 november 2016

Florian Just (bariton), Jan-Paul Grijpink (piano) en Ernst Daniël Smid (verteller)

15 december 2016

Jacques Thibaud Ensemble

17 januari 2017

Isabelle van Keulen (viool) en Hannes Minnaar (piano)

9 februari 2017

Amael Pianotrio

16 maart 2017

Schumann Quartett

6 april 2017

Joop Celis (piano)

De Dorpskerk biedt plaats aan circa 325 bezoekers. De concerten zijn veelal uitverkocht.

Het jaarlijkse familieconcert vond plaats op 8 januari 2017. Het was een verrassend muzikaal avontuur van ‘Oorkaan’ met de vijf klassiek geschoolde zangeressen van ‘Wishful Singing’, dat begon, toen tijdens een schoolreisje, de juf zichzelf door het toilet spoelde…..

Financiële verantwoording
De boekhouding van de Stichting Valleiconcerten is gebaseerd op seizoenen. Het seizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.

De jaarrekening van het seizoen 2015 – 2016 is opgesteld door Auren te Amersfoort. Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting.

Overzicht baten en lasten seizoen 2015 – 2016

Baten  
Opbrengst abonnementen- en kaartverkoop € 35.571
Diverse baten (donaties, sponsoring en subsidies) € 14.417
Bankrente € 150
Totaal baten € 50.138
   
Lasten  
Honoraria artiesten € 33.746
Huur vleugels €   3.096
Huur accommodatie €   2.054
Buma €   732
Diverse kosten € 10.066
Bankkosten € 175
Totaal lasten € 49.869
   
Saldo          €   269

Balans per 31 augustus 2016

ACTIVA    
VLOTTENDE ACTIVA    
Vorderingen 105 105
Liquide middelen    
- Rabobank rekening courant 2899  
- Rabobank, bedrijfsspaarrekening 86.154  
- Kas 25  
  --------  
    89.078
    --------
Totaal   89.183
     
     
PASSIVA    
Algemene reserves    
- Stand per 1 september 2015 53.053  
- Resultaatbestemming 269  
  --------  
Stand per 31 augustus 2016   53.222
     
Kortlopende schulden    
Overlopende passiva    
- Accountantskosten 1.210  
- Te betalen huur 294  
- Vooruit ontvangen inkomsten uit abonnementen en kaartverkoop 33.257  
- Nog te betalen kosten BUMA 1.100  
  --------  
    35.861
    --------
Totaal   89.183

Ten behoeve van de concerten voor het seizoen 2016-2017 zijn er per balansdatum reeds verplichtingen aangegaan voor zaalhuur, pianohuur en contracten musici ter waarde van €33.420

De voorzitter en de penningmeester van de stichting Valleiconcerten zijn bereid desgewenst aanvullende informatie over de financiën te verstrekken.

De jaarrekening van het seizoen 2016 – 2017 wordt naar verwachting eind 2017 gepubliceerd.